Α2 ΛΥΚΕΙΟΥ

Θεωρία: Κεφάλαιο 4, Δομή Επιλογής (σ. 21-27)

Ασκήσεις: Κεφάλαιο 4 (διάβασμα)

Homework: Γράψε πρόγραμμα που να επιλύει την εξίσωση ax2+bx+c = 0.

Να διαβάζει τους συντελεστές a, b, c και να εμφανίζει ένα από τα ακόλουθα:

  • τις ρίζες x1, x2 της εξίσωσης

  • τη ρίζα x της εξίσωσης

  • το μήνυμα "no roots"

  • το μήνυμα "equation impossible" (αν είναι αδύνατη)

  • το μήνυμα "equation indefinite" (αν είναι αόριστη)Featured Posts
Recent Posts